Kék csoport

Óvodapedagógusok:
Csaba Ildikó

Pedagógiai asszisztens:

Péterné Ritz Erika

Dajka:
Deák Györgyné (Tündi)

„A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben:
Egyesek magasabbra szállnak, mint mások,
De mindegyikük legjobb tudása szerint repül.
Miért hasonlítanánk hát össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű!”

Csoportunk alapelve az elfogadásra és szeretetre épülő nevelés. Hiszünk a pozitív pedagógiában, mely segítségünkre van abban, hogy „gyermekeink” a maguk ütemében, de az alapvetően elvárható és következetességen alapuló szabály- és szokásrendszer betartásával érjenek kiscsoportosból iskolakezdővé. Büntetés helyett a támogatás módszerével segítjük a szocializáció folyamatát, a közösség megtartó erejének megtapasztalását.

Nagycsoportban kiemelten fontosnak tartjuk az iskolai évek megalapozását, mely során mind elméleti, mind gyakorlati tapasztalást segítő módszereket alkalmazunk.
Tiszteletben tartjuk az egyéniséget és sokszínűséget. Csoportszobánk kialakításakor törekedtünk arra, hogy lehetőséget biztosítsunk mind a feszültség oldására (csepphinta, dühös párna), mind az elvonulásra, ha a gyermek csendre vágyik (sátor, csendkuckó).

Hisszük, hogy minden gyermekhez van kulcs, csupán meg kell találni!

Lila csoport

Óvodapedagógusok:
Balczerné Gamauf Judit

Bakonyi Viktória

Dajka:
 (Mary)

“Szeretet nélkül lehet fát aprítani,

és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,

de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!”

 Lev Tolsztoj

Nevelőmunkánk során a legfontosabb, amit szem előtt tartunk a gyermekek szeretete, hogy szeretetben és biztonságban érezzék magukat a családi környezeten kívül is. Olyan óvodapedagógus páros vagyunk ahol az oktató és hallgatója testesíti meg az összedolgozás harmóniáját.
Vezetői stílusunk megegyezik, ezért is választottuk egymást. Fontos számunkra az egyéni differenciálás, mivel a gyermekek különböző tempóban fejlődnek.
Célunk minden gyermek egyéni szükségletének kielégítése. Nevelő-fejlesztő munkánk során fontos, hogy minden szülővel megtaláljuk a hangot, meghallgassuk érzéseiket, megismerjük látásmódjukat, megbeszélhessük nevelési elveinket, így segítve egymást a gyermekek érdekeit szem előtt tartva.
Az oktatói munkánkban komplex módon jelenítjük meg a pedagógia folyamat minden elemét, a tartalmat, az életkori sajátosságokat, a nevelési-, tanulási környezet lehetőségeit.
Nevelési pedagógiánkat határozottság és a következetesség, szeretet és kedvesség jellemzi.
A gyerekek érzelmi világát szem előtt tartva neveljük a gyerekeket. A 33 év munkám alatt többször fordult elő, hogy több testvért is a csoportomba hoztak a szülők.
Büszkeséggel tölt el, hogy volt óvodásom is nálam készült fel erre a csodálatos pályára és lelkes óvó néniként terelgeti a gyerekeket.

Sárga csoport

Óvodapedagógusok:
Pócz Tünde

Pedagógiai asszisztens:

Szrehárszki Attiláné (Noémi)

Dajka:
Szigeti Lászlóné (Magdi)

Sárga csoportunkban a gyermek szabadon fejlődhet, hisz célunk a sokoldalúan, harmonikusan és kiegyensúlyozottan fejlett személyiség kialakítása. A csoport egységét erősítve a gyermekeket saját képességeikhez mérten, személyre szabottan, differenciáltan fejlesztjük, és nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitás gyermeki természetéből eredő szabad megnyilvánulására. A napközben szerzett vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis tevékenységek fejlesztik az érzékelést és erre épül a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a gondolkodás fejlődése. A tevékenységi terveinket az évszakhoz igazodva tervezzük. A csoport gazdag konstruktív, szabály, társas, logikai játékeszközei nyújtják a megfelelő lehetőségeket, élményforrást, fejlődést, amely korosztályuknak megfelelő. A csoportszoba berendezésében fontos szempont, hogy minden terület helyet kapjon, van építő szobánk, kreatív sarkunk, babakonyhánk, ahol mindenki kedvére választhat játékot magának. A csoportszobánk rendezésében, dekorálásában, a gyermekek szívesen részt vesznek. Nagycsoportra már barátságok alakulnak, mélyülnek el. Az évek során gyakoroljuk a társas együttélés szabályait. Szeretnénk, ha szociálisan érzékenyek lennének, s olyan erkölcsi értékek, mint az igazmondás, segítségnyújtás, türelem, egymásra figyelés, megbocsájtás, bocsánatkérés, elfogadás, személyiségükbe épülne. Konkrétan megfogalmazott dicsérettel szeretnénk a csendesebb gyermekek önbizalmát emelni, és tudatosítani értékeit. Konfliktus helyzet során, csak indokolt esetben avatkozunk be – folyamatosan tudatosítjuk az önálló problémamegoldást. Elvárjuk a bocsánatkérést, egymás türelmes meghallgatását, a játék megosztását.

Narancssárga csoport

Óvodapedagógusok:
Himmer Judit
Jákli- Kovács Bernadett

Dajka:
Csergő Regina

A csoport két óvodapedagógusa a meleg megengedő és a meleg korlátozó nevelési elvek ötvözésével végzi munkáját. Jellemzi őket a testi érintést, ölbe ültetést, bátorítást alkalmazó, ám a szabályok betartását követő és elváró attitűd. Személyükben is képviselik a fiatalabb és az idősebb korosztályt, így a gyermekek a biztonságra törekvő, idősödő pedagógustól a gondoskodó, következetes nevelést, míg a fiatalabbtól a merész, bátorságot, teherbírást, minden újat kipróbáló, lendületes nevelést kapják. Dajkájuk szintén fiatal, a gondozási feladatokon kívül a nevelést is folyamatosan segítő, a legmagasabb elvárásoknak is eleget tevő szakember. Hármuk együttes munkája majdnem egy évtizedre visszavezethető. A csoportban a harmonikus nevelés érdekében sokirányú fejlesztés folyik, melynek alappillére a környezet minden érzékelhető, megélhető módon zajló megismerése, az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a gyermekek által végezhető tevékenységek megismerése, végzése, gyakorlása a kerti munkától az ábrázoló tevékenységek mindennemű változatáig, amit méltó módon a zene és az irodalom egészít ki.

Ez a nevelőpáros vezette be az óvodában a táborozást, és nagycsoportosaikkal számtalanszor voltak már 3-5 napos nyári erdei táborban.

Piros csoport

Óvodapedagógusok:
Bardiné Tari Ildikó
Stefánkáné Lugosi Edina

Dajka:
Kobole Krisztina

Fontos számunkra, hogy gyermekeinknek biztonságos, szeretett teljes légkört teremtsünk, amiben jól érezhetik magukat ahova reggelenként örömmel, mosolyogva érkeznek!Játékidőben sok saját készítésű fejlesztő játékot is felajánlunk, ezáltal is gazdagítva, bővítve játékeszközeiket. Igyekszünk mozgásigényüket a csoportszobában is folyamatosan kielégíteni változatos eszközökkel.Lehetőség szerint minél több időt töltünk a szabad levegőn, udvarunkon vagy séták során.

Nagyon lényegesnek tartjuk az egymásra való odafigyelést gyermekek és a felnőttek részéről egyaránt, ezért kezdettől igyekszünk ezt személyes példával alakítgatni, hogy kis társával is legyen mindenki kedves, türelmes, udvarias.Csoportunkban mindig történik valami izgalmas, készülünk valamire, vagy várunk valamit.

Napközben a sok játék mellett szívesen kézműveskedünk és énekelgetünk, ezáltal jó hangulatban telnek mindennapjaink.

Fontos célunk, hogy minden csemeténket igénye szerint segítve, sok pozitív megerősítéssel minél több sikerélményhez juttassunk, ezzel is erősítve önbizalmukat, fejlesztve személyiségüket.

Zöld csoport

Óvodapedagógusok:
Kozma Krisztina
Pucz- Varga Ilona

Dajka:
Baloghné Jónás Aliz

Zöld csoportnak, zöld a szíve, Így védik a környezetet!

Csoportunkban kiemelten fontosnak tartjuk és alapvetően támaszkodunk a gyermekek természetes megnyilvánulásaira, így a játékot és a mozgást tartjuk a fejlődés alapjának, mely pedagógiai programunk alapja is. Nagy hangsúlyt fektetünk a csoportszobában végezhető mindennapos mozgásra változatos eszközökkel, mely a gyermekek számára bármikor elérhető a megkívánt szokás- és szabályrendszer kialakításával, a baleset megelőzés érdekében.

Tevékenységeinket komplexen a gyermekek igényeihez, érdeklődésükhöz alkalmazkodva tartjuk. Fontos számunkra a differenciálás, egyéni bánásmód figyelembe vétele. A tehetség „gyanús” gyermekek felismerésében a családdal együttműködve keressük azokat a lehetőségeket, amelyek leginkább a gyermek tehetségét megfelelő irányba tereli. Minden gyermek más és más, elfogadjuk, és elfogadtatjuk, tovább formáljuk szeretetteljes környezetben.

Célunk az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés ahhoz, hogy sikeres és kudarcmentes legyen az iskolai beilleszkedés. Ehhez szükséges a testi, értelmi, szociális érettség kialakítása.

A hagyományok ápolása (Márton nap, Medve hét), átadása nemzeti kultúránk része és ezt játékosan megközelítve adjuk át gyermekeinknek. Ezen kívül az óvodai keretek között a négy nagy Zöld ünnepet és a környezeti nevelést közvetlen tapasztalás útján ismertetjük meg személyes példaadással is, mely áthatja egész óvodai nevelésünket. A családokat a nyílt ünnepek során közös játékokkal várjuk (Apák- Anyák Napja, Farsangi családi vetélkedők stb.)